Zonnig Portaal Direct besparen met zonnepanelen van Portaal & Greenchoice!

085 782 5004

06 19 2705 62

085 782 5004

06 19 2705 62

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNEPANELEN

Artikel 1. Plaatsing van zonnepanelen

 1. De installateur bepaalt hoe de zonnepanelen op het dak komen te liggen. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van één nette rechthoek. De installateur geeft aan wat maximaal op het dak past en wat verstandig is, gegeven het energiegebruik van de huurder.
 2. Indien het noodzakelijk is om een extra elektrische groep in de meterkast aan te brengen en/of de gehele groepenkast te vervangen, dan zal de huurder aan die werkzaamheden zijn medewerking verlenen, de instructies van de installateur opvolgen en zijn deze kosten voor rekening van Portaal
 3. De omvormer wordt door de installateur en conform de aanwijzingen van de installateur aangesloten op het elektriciteitsnet waarbij in ieder geval een elektriciteitskabel door de woning, tussen de omvormer en de meterkast wordt gelegd
 4. Als de huurder gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen schriftelijk aan Portaal. Indien de huurder eerst uitdrukkelijk heeft verzocht met de installatie aan te vangen en daarna zijn herroepingsrecht inroept, dan is de huurder gehouden om een redelijke vergoeding te betalen voor dat gedeelte van de verbintenis dat reeds is uitgevoerd
 5. Het zonnestroomsysteem kan niet op verzoek van de huurder worden verwijderd
 6.  Indien tijdens de uitvoering blijkt dat (een deel van) de installatie van het zonnestroomsysteem niet kan worden uitgevoerd, treden partijen direct nadat de omstandigheid aan het licht is gekomen met elkaar in overleg
 7. De installateur spreekt met de huurder een datum voor installatie af. Het kan zijn dat deze datum verzet moet worden in verband met onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend niet-werkbaar weer of ziekte van de installateur.

Artikel 2. Overeenkomst

 1. Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de tussen huurder en Portaal gesloten huurovereenkomst.
 2. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt 24 jaar.

Artikel 3. Bijdrage

 1. De zonnepanelen en alle toebehoren worden zodanig aangebracht dat ze eenvoudig - zonder beschadiging - te verwijderen zijn. Het zonnestroomsysteem wordt daarom als een roerende zaak beschouwd. Huurder betaalt voor het zonnestroomsysteem een maandelijks vast bedrag via de servicekosten, tegelijk met de huurbetaling. Dit bedrag is niet verrekenbaar
 2. De betaling van de maandelijkse bijdrage gaat in minimaal 2 maanden na installatie.
 3. De bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
 4. De betalingsverplichting voor de maandelijkse bijdrage eindigt na 24 jaar of zoveel eerder als de huurovereenkomst met de huurder is beëindigd.

Artikel 4. Afspraken over monitoring en onderhoud, en opbrengstverwachting

 1. De huurder kan de opbrengst van het zonnestroomsysteem controleren via een display in de woning. Portaal installeert een opbrengstmeter. De meter heeft een eigen internetverbinding waardoor Portaal, installateur en huurder ook via de computer kunnen zien of het systeem goed functioneert.
 2. Gebreken aan de installatie kunnen worden gemeld door huurder of geconstateerd door de installateur op basis van de monitoring op afstand.
 3. Als het zonnestroomsysteem niet goed werkt door een gebrek, wordt het binnen dertig dagen na melding/constatering gerepareerd door de installateur. Lukt dat niet, dan vergoedt Portaal de gemiste energieopbrengsten vanaf melding aan de huurder.
 4. De huurder zorgt dat het zonnestroomsysteem niet beschadigd raakt door zijn/haar toedoen. Huurder mag geen onderhoud verrichten aan het zonnestroomsysteem of veranderingen aanbrengen. Huurder dient de maatregelen te treffen om schade aan het zonnestroomsysteem te voorkomen of te beperken, indien dat voor huurder redelijkerwijs mogelijk is. Schoonmaken van de zonnepanelen is niet toegestaan, omdat het nauwelijks iets oplevert en vaak wel schade aan de installatie geeft.
 5. De huurder verleent Portaal en de installateur – na voorafgaande aankondiging - toegang tot de woning voor noodzakelijk onderhoud aan de installatie.
 6. De huurder is ervan op de hoogte dat groei van bomen in tuinen ertoe kan leiden dat de panelen in de schaduw komen te liggen, en de opbrengst van het zonnestroomsysteem lager is dan verwacht.
 7. In 2023 komt er mogelijk een terugleversubsidie ter vervanging van de huidige salderingsregeling, waardoor het huidige kostenvoordeel van de huurder mogelijk afneemt. Portaal heeft huurder hierover geïnformeerd.

Artikel 5. Overige voorwaarden

 1. Indien een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige delen onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
 2. Portaal heeft de installateur in het kader van werving voor zonnepanelen persoonsgegevens van huurders verstrekt. Portaal heeft de vereiste maatregelen getroffen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor het genoemde doel door de installateur worden gebruikt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Portaal is jegens de huurder niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, wind en waterschade daaronder begrepen, die door of tijdens de installatie ontstaan, behoudens in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Portaal. Portaal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en winstderving en/of stagnatieschade), immateriële schade en/of schade veroorzaakt door hulppersonen.